Jdi na obsah Jdi na menu
 


Operace - základní dělení

4. 3. 2014

  

OPERACE –   základní dělení chirurgických výkonů a jejich indikace.                   1.

 

 

 

 

Léčba v chirurgii  se po určení diagnozy  chirugem dělí na  :

 

 

 

 

KONZERVATIVNÍ ,  kdy neoperujeme, například u zánětu žlučníku jsou ordinována  antibiotika, dieta, žádný příjem potravy per os (ústy), infuzní terapie, Priessnitz  či led

na pravé epigastrium ( podžebří).

 

 

 

 

OPERAČNÍ , nekrvavou cestou – při zavřené zlomenině,  její repozice, dále krvavá

cesta  při  operačních výkonech, které dělíme :

 

 

Radikální operace : výkon , při kterém lze odstranit postiženou část nebo celý nemocný

  orgán – resekce části tlustého střeva i s nádorem či úplná resekce tlustého střeva.

 

 

 

 

Paliativní operace : operační výkon je však ovlivněn  rozsahem nádoru, který

   neumožňuje jeho úplné vyjmutí a proto je nutné přemostění ponechaného

   nádoru paliativní spojkou mezi střevem  před uzávěrem a za uzávěr střeva tumorem.

 

 

 

 

Explorativní operace : otevření dutiny břišní, k potvrzení předpokládané diagnozy.

    V tomto případě nelze nádor odstranit pro jeho velikost, prorůstání do velkých cév  a

    s patrnými  metastázami ( ložiska nádoru ) v játrech, velké předstěře ( omentum),   

    pobřišnici ( peritoneu).

 

 

 

 

Indikace na základě kterých přistupuje chirurg  k operaci jsou :

 

 

 

 

Absolutní : není možná volba jiné léčby – úrazové krvácení do dutiny břišní z roztržené

                    sleziny atd.

 

 

 

 

Relativní : operace je výhodnější a účinnější při léčbě nemocného orgánu než  konzerva-

                   tivní postup , např. resekce či odstranění štítné žlázy při  hyperfunkci.

 

 

 

 

Další dělení operačních výkonu na operace :

 

 

 

 

Urgentní (naléhavé ) : musí být provedeny v krátkém časovém úseku od začátku obtíží

                    u pacienta  - uskřinutá kýla, perforovaný  zánět appendixu, žaludeční vřed,

                    žlučník, perforovaný divertikl tlustého střeva.

 

 

 

 

Akutní operace jsou prováděny od několika hodin po přijetí ( cca do 48 hodin). Základ-

                    ním cílem je zamezení progrese základního onemocnění a vzniku komplikací

                    Dalším z cílů je po  výkonu včasná rehabilitace a možnost zhoršení přidruže-

                    ných chorob.

 

 

 

 

Plánované  (elektivní ): pacienti jsou k operacím objednáváni po přípravě , kterou

                   absolvují ambulatně. ( interní předoperační vyšetření + rtg S+P, EKG, bio-

                   chemické vyšetření, krevní obraz a diferenciál, krevní skupina, autotransfuze                       

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAČNÍ  VÝKONY   :                                                                                                 2.

 

 

 

 

P u n k c e :  odsátí tělní tekutiny nebo vzduchu z ohraničené dutiny. Lumbální punkcí

          získáme mozkomíšní mok, při hrudní punkci odstraníme vzduch, krev, hnis,  při    břišní punkci získáme ascites, výpotek při pokročilém nádoru. Při nemožnosti vycévkovat močový měchýř provádíme také punkci močového měchýře, lépe provedení

epicystostomie. K punkcím patří i zavedení jehly do žíly – kanylace, venepunkce.

 

 

 

 

I n c i z e  ( incisio )  :  naříznutí  kůže při hnisavém ložisku a jeho vypuštění .

 

 

 

 

E x c i z e  ( excisio ) :  vyříznutí části či celého patologického ložiska.

 

 

 

 

E x k o c h l e a c e ( exkochleatio ) : vyškrabání patologického ložiska .

 

 

 

 

E x t i r p a c e ( extirpatio ) : vynětí celého patologického ložiska, nádoru.

 

 

 

 

E x t r a k c e ( extractio ) : vytažení cizího tělesa vdechnutého, cizorodého materiálu

                    po  osteosynteze  zlomenin kostí, střepin,kovoých špon ect.

 

 

 

 

A b l a c e  ( ablatio ) : snesení – nádor prsu, nehet prstu, polyp střeva atd.

 

 

 

 

A m p u t a c e ( amputatio ) : odříznutí periferně uložené části  těla – prstů nebo

                     celé končetiny, amputace penisu či rekta při nádoru.

 

 

 

 

R e p l a n t a c e  ( replantatio ) : opětná rekonstrukce traumatické amputace končetin.

 

 

 

 

E x a r t i k u l a c e  ( exarticulatio ) : odstranění části nebo celé končetiny v kloubu.

 

 

 

 

E l e k t r o k o a g u l a c e ( electrocoagulatio ) : vypálení,popálení patologického ložiska

                      stavění krvácení elektrickým proudem.

 

 

 

 

K r y o d e s t r u k c e  (cryodestructio ) : zničení patologického ložiska chladem,mrazem

 

 

 

 

T r y p s e   ( trypsio ) : drcení kamenů, konkrementů, ve žlučníku,vývodných  močových

                      cestách,močovém měchýři.

 

 

 

 

R e s e k c e  (resectio) : vynětí části orgánu ( žaludek, střevo ) .

 

 

 

 

A n a s t o m o z a ( anastomosis) : spojení obou konců po resekci střeva, žlučovodu  při

                      zúženém  duodenu či tumoru hlavy pankreatu.

 

 

 

 

T r a n s p l a n t a c e ( transplantatio ) : přenos tkání (kůže ), orgánů (ledviny,srdce atd)

 

 

 

 

P e x e  ( pexis ) : závěs, upevnění orgánu ( ledvina - nefropexis ).

 

 

 

 

O s t e o s y n t é z a  ( osteosynthesis ) : spojení kostních fragmentů ( zlomenin ) cizoro-

                      dým materiálem.

 

 

 

 

O s t e o t o m i e : je operativní přetětí kosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

O s t e o k l a s e : je zlomení kosti provedené z léčebných důvodů.                                3.

 

 

 

 

 

Koncovky  :  - t o m i e : znamená otevření tělních dutin, orgánů ( laparotomie,              

                        -gastrototomie – otevření žaludku )

-s t o m i e :vústění orgánu navenek ( kolostomie, tracheostomie )

-e k t o m i e : odstranění orgánu ( appendectomie,cholescystectomie ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzervativní léčba v chirugii :

 

 

 

 

Klid na lůžku  jako součást některých pooperačních komplikací – embolie plícnice,

                         flebotromboza ( uzávěr části hlubokých žil dolních končetin ).

 

 

 

 

Dietní režim  je základní součástí výživy pacienta před a po operaci, kdy je výživa

                       pacienta hlavně parenterální cestou ( periferní či centrální žilní vstup).

 

 

 

 

 

 

 

 

Léky : u chirugických pacientů jsou používána antibiotika, analgetika hlavně po chirur

                       gických výkonech, antikoagulancia, krystaloidní roztoky, event. TRF a

                       léky  indikované internistou či jiným specialistou.

 

 

 

 

Fyzikální léčba : hlavně rehabilitace v pooperačním období ( dechová, vertikalizace  -

                       stavění pacienta. )

 

 

 

 

Psychoterapie je důležitou součástí přípravy pacienta na operaci  i v pooperačním 

                       období .

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář